ApS står for anpartsselskab, som er et kapitalselskab med en selskabskapital på minimum 50.000 kr. Ejeren har dog mulighed for at indskyde yderligere kapital til hhv. kurs 100, overkurs eller som et lån fra anpartshaveren til anpartsselskabet. Selskabsstiftelsen kan udføres af en eller flere ejere, som både kan være fysiske eller juridiske personer. Ejernes hæftelse er begrænset til den indskudte kapital, som enten kan indskydes i form af kontante midler, som aktiver eller en kombination af de to. Dette gør sig gældende ved selve selskabsstiftelsen, men også i tilfælde af en eventuel kapitalforhøjelse. Det er også muligt at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et ApS ved hjælp af enkeltmandsvirksomhedens værdi eller ved at omregistrere IVS’et til et ApS når en værdi på 50.000 kr. eller mere er opnået. I tilfælde af at kapitalen helt eller delvis udgøres af aktiver eller en eksisterende virksomhed, er det nødvendigt at en revisor foretager en vurderingsberetning, der danner grundlag for værdien.

Et ApS har først retsvirkning, når det er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen og fået tildelt et CVR-nummer. For at registrere selskabet Ved registreringen skal der indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter. Begge disser dokumenter skal være underskrevet af den stiftende generalforsamling. Ydermere skal stiftelsesdokumentet og vedtægterne stemme overens med selskabsloven samtidig med at de skal fremlægge oplysninger om stifterne, den valgte selskabsform, indskudskapital, anparterne og særlige forhold der knytter sig hertil, selskabets navn og formål samt selskabets regnskabsår. I forlængelse af dette skal der også angives formalia, der gør sig gældende ved afholdelse af generalforsamlinger og eventuelle andre forhold der er vedtaget for selskabet. Dette kan eksempelvis være i tilfælde af, at der er udvalgt en bestyrelse eller tilvalgt revisionspligt.

Hvis der er et ønske om at indføre ændringer i anpartsselskabet efter selskabsstiftelsen, skal det vedtages i forlængelse af en generalforsamling samtidig med at det skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Dette kan eksempelvis være ændring af navnet på anpartsselskabet, selskabets ledelse eller øvrige forhold der fremgår af vedtægterne. Kravet for ændringer i anpartsselskabet består af at man skal udfærdige og indsende et generalforsamlingsprotokollat og et sæt opdaterede vedtægter.

Stiftelsesdokumentet for selskabet, ændringsprotokollater og vedtægter er offentlig tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Dette gør sig også gældende med hensyn til selskabets oplysninger samt ændringer i selskabet, som fremgår af CVR.dk. Selskabets interne dokumenter, som f.eks. ejerbog og ejeraftale, er ikke offentlig tilgængelige, hvorfor de ikke fremgår af Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Anpartsselskaber er forpligtet til at føre en ejerbog over selskabets anpartshavere. Derudover er det bestemt ved lov, at anpartsselskabets legale og reelle ejere skal registreres i Erhvervsstyrelsens offentlige ejerregister. I tilfælde af at man ønsker at overdrage hele eller dele af selskabets anparter eller tilføje en ny anpartshaver ved stiftelse af nye anparter, skal dette angives i ejerbogen samt registreres i det offentlige ejerregister.